Okno na Wągrowiec

Gospodarka Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

Wągrowiec wprowadza tarczę antykryzysową

Zostały ogłoszone działania, które podejmie wągrowiecki Urząd Miejski, by złagodzić skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

– Czas epidemii koronawirusa i jej konsekwencji to test dla naszej solidarności i okazja do pokazania, że potrafimy solidarnie działać dla naszego wspólnego dobra. A wspólne dobro to nic innego, jak byt i egzystencja każdego członka naszej społeczności. Dlatego na miarę naszych możliwości i w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość, jako samorząd wągrowiecki – powołany w tym celu, aby służyć i pomagać swoim mieszkańcom – podejmujemy działania pomocowe w różnych obszarach naszego życia – deklaruje na miejskiej stronie internetowej burmistrz Jarosław Berendt.

– Wobec spodziewanego znaczącego uszczuplenia dochodów, musimy wdrożyć procedury oszczędnościowe i wprowadzić znaczące korekty do tegorocznego budżetu miasta, rezygnując z wielu zaplanowanych wydatków. W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim chęcią pomocy wągrowieckim przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego czasu oraz troską o ochronę miejsc pracy naszych mieszkańców. Będąc zdeterminowanymi w działaniach niwelujących negatywne skutki pandemii, musimy jednocześnie wykazać się  odpowiedzialnością i troską o przyszłość naszego miasta, nie wiemy bowiem jeszcze, czy za kilka lub kilkanaście miesięcy nie będziemy zmuszeni do jeszcze większych wyrzeczeń i wysiłku – mówi włodazr Wągrowca.

Po przeanalizowaniu obecnych możliwości budżetowych oraz przyszłych konsekwencji finansowych, które wynikną z udzielanej pomocy burmistrz, po konsultacjach ze skarbnikiem miejskim i kierownictwem Urzędu Miejskiego oraz podległymi spółkami, podjął decyzje, które mają pomóc przetrwać najtrudniejszy dla przedsiębiorców okres, a jednocześnie ochronić jak najwięcej miejsc pracy. Pakiet pomocowy tworzą dwa filary:

FILAR I – Bezpieczny Przedsiębiorca i Pracownik

 1. Czynsze
 • ODSTĄPIENIE od pobierania należności czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec dla podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej do dnia odwołania zakazu.
 • OBNIŻKA czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec dla pozostałych dotkniętych skutkami epidemii przedsiębiorców o 50% za okres od 14 marca do 31 maja 2020 roku. Warunkiem uzyskania ulgi jest utrzymanie liczby miejsc pracy wg stanu z dnia 1 marca 2020 roku.
 • ODROCZENIE (bezodsetkowe) należności czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec dla wszystkich przedsiębiorców za okres od 14 marca do 31 maja 2020 roku. Odroczenie następuje po złożeniu wniosku.

        – Ulgi nie obejmują ustalonych w umowie najmu, innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu użytkowego.

        – Wszystkie ww. zwolnienia i ulgi następują po złożeniu odpowiedniego wniosku i nie będą dostępne dla dłużników Gminy Miejskiej Wągrowiec.

 1. Podatki
 • Udzielenie ulgi dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019, poz. 900 z późn. zm.).
 • Wstrzymanie do 31 maja 2020 roku wysyłki upomnień podmiotom zalegającym z płaceniem podatków oraz egzekucji zaległości.
 1. Deklaracja zerowa za odbiór śmieci – przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub wstrzymali działalność gospodarczą w związku z COVID-19 są zwolnieni z opłat za wywóz odpadów.

        Deklarację zmieniającą można pobrać tutaj.

 1. Działania promocyjne na rzecz lokalnych przedsiębiorców.   
 • Promocja podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz dostawy z dowozem do klienta.
 • „Nie dam Ci się zamknąć” – promocja ogólnopolskiej akcji, mającej na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

FILAR II – Bezpieczny mieszkaniec

 • Plan zakupu respiratora na potrzeby Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.
 • Zakup i dystrybucja maseczek ochronnych – 8000 szt. (stan na 06.04.2020 r.), z przeznaczeniem m.in. dla policji, Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, placówek medycznych, lokalnych przedsiębiorców, Poczty Polskiej, sklepów.
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu w maski pełnotwarzowe, przyłbice oraz kombinezony ochronne.
 • Przystąpienie do systematycznej dezynfekcji miejsc publicznych (od 7 kwietnia).
 • Zakupy dla osób przebywających w domach – seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie psychologiczne – tel. 731 589 501 (codziennie od 16:00 do 22:00), tel. 67 262 79 33 w. 32 w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 9:00 do 15:00, tel. 505 713 219; pomoc prawna – 604 456 914, 664 418 869.
 • Planowane utworzenie w Wągrowcu „Pokoju dla medyka” – bezpłatne udostępnienie pokoi dla pracowników wągrowieckiej służby zdrowia, którzy w obawie o bezpieczeństwo najbliższych chcą przebywać poza domem.

Wiele z wymienionych działań samorządu miejskiego jest już wdrożonych lub wdrażanych. Druki wniosków o obniżkę, odroczenie oraz odstąpienie od podatków i opłat lokalnych można pobrać na miejskiej stronie internetowej w zakładce „Wągrowiecka Tarcza”.

Przypominamy także o pomocy rządowej, która jest udzielana poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. W ZUS przedsiębiorcy mogą ubiegać się o: zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (firmy zatrudniające do 9 osób), świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, agencyjne), świadczenia postojowe dla samozatrudnionych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można ubiegać się o: pożyczki dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników w wysokości do 5 tys. zł, z możliwością umorzenia, dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje znajdują się na poszczególnych stronach internetowych.