Okno na Wągrowiec

Regulamin korzystania z serwisu „Okno na Wągrowiec”

Redakcja

I. Postanowienia wstępne

 1. Serwis „Okno na Wągrowiec” jest wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3892. Wydawcą Serwisu jest Koncent Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Taszarowskiej 11 (KRS 0000774586, NIP 7667999725, REGON 382708929). Siedziba Redakcji znajduje się pod adresem: ul Średnia 37/2B, 62-100 Wągrowiec. Redaktorem naczelnym serwisu jest Krzysztof Czapul. Serwis umieszczony jest w domenie oknonawagrowiec.pl pod adresem URL: https://oknonawagrowiec.pl .
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  c. minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.
 3. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w zakładce pn. „Polityka prywatności”.

II. Serwis i jego zawartość

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym artykułów prasowych, zdjęć i filmów. Komentarze do publikowanych materiałów, a w szczególności treści w nich zawarte, nie podlegają redagowaniu przez redakcję i są odzwierciedleniem poglądów ich autorów. Okno na Wągrowiec, jako tytuł, ani redaktor naczelny nie kontrolują tych treści przed ich udostępnieniem, ani nie decydują o ich udostępnieniu. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam zamieszczonych na zlecenie osób trzecich.
 2. Autorzy komentarzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje wypowiedzi, w tym za naruszenia dóbr osobistych innych osób. Zakazane są wpisy naruszające przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. W szczególności zakazane są komentarze, które:
  a. zawierają groźby, treści wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne, dyskryminujące itp.,
  b. obrażają i deprecjonują inne osoby ze względu na ich pochodzenie, wykonywany zawód, przekonania, wyznanie, światopogląd, wiek, płeć czy orientację seksualną,
  c. dotykają prywatności innych osób, naruszają ich godność, dobra osobiste, prawa autorskie i inne dobra prawem chronione,
  d. zawierają oskarżenia, które nie są podparte dowodami w postaci ustaleń prokuratury czy wyroków sądów,
  e. są niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  f. zawierają wiadomości z prywatnymi adresami poczty elektronicznej, danymi osobowymi i teleadresowymi innych osób,
  g. nie odnoszą się do tematu artykułu/wpisu lub poruszanych w nim wątków,
  h. Zawierają materiały i linki reklamowe lub są „łańcuszkami szczęścia”,
  i. są napisane wielkimi literami lub są powtórzeniem komentarza napisanego wcześniej.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Koncent Media Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Koncent Media Sp. z o.o. lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.
 4. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 5. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 6. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Koncent Media Sp. z o.o. lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane w oparciu o przepisy prawa cywilnego i karnego.
 7. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@onw.com.pl
 8. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 9. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa w pkt II.1., są co do zasady kontrolowane przez redakcję Serwisu przed ich udostępnieniem w Serwisie, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą Serwisu. W wypadku stwierdzenia przez użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: redakcja@onw.com.pl załączając plik ze zrzutem ekranu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych.
 2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@onw.com.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@onw.com.pl.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 29.04.2019 r.
 6. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.