Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Wiadomości

JEST PRACA: Wójt szuka URZĘDNIKA ds. Informatyki i Bezpieczeństwa informatycznego

art dent 800
BNP-misja-sam-800x600

Wójt Gminy Damasławek właśnie ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową, znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL dobra znajomość regulacji prawnych.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko, oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja o warunkach pracy:

To praca na pełen etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 Inne informacje:

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

Nabór odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów, drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332 i na stronie internetowej tutaj:

Czytaj także

PIŁKA RĘCZNA: Rusza NABÓR do Nielby

Redakcja

JEST PRACA: Sprawdź, kto i gdzie szuka u nas pracowników [OFERTY]

Redakcja

JEST PRACA: Wójt wciąż SZUKA urzędnika

Redakcja