serpol praca

Okno na Wągrowiec
Grzegorz Piechowiak
Edukacja Wiadomości

Zostań dyrektorem LO w Wągrowcu. Jest konkurs na to stanowisko


zatrudnie
artdent baner

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

Dodajmy, że dla to właśnie Powiat Wągrowiecki jest dla tej szkoły organem prowadzącym.

To musi być auczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
  stanowiska nauczyciela w szkole;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał: co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo, w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni.

Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w pkt I.1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu w terminie do dnia 1 czerwca 2023, do godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
(decyduje data wpływu do Urzędu).

O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WIĘCEJ O TEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TUTAJ:

https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci

Czytaj także

Wypadek i kolizja z udziałem rowerzystów. Jeden z nich doznał wielu obrażeń [FOTO]

Redakcja

Krystyna Urbańska nagrodzona w konkursie „Viva Seniorzy!”

Redakcja

Znana wągrowiecka firma ma już 40 lat! [FOTO]

Redakcja