Okno na Wągrowiec
Gorący temat Kultura Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Z OSTATNIEJ CHWILI: Konkurs na stanowisko szefa GOK w Damasławku. Znamy wymagania

W piątek wójt Damasławka Cyprian Wieczorek ogłosił konkurs.

Stało się to po tym, jak w ubiegłym tygodniu wójt nagle odwołał wieloletnią szefową Gminnego ośrodka Kultury Magdalenę Zygmunt.

Chętni swoje oferty składać mogą już składać. Konkurs zostanie przeprowadzony w przyszłą środę 10 lipca. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień następny, czwartek 11 lipca.

Powołano już Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. W jej skład wchodzą: Joanna Dworek, przewodnicząca, Maria Pezacka, zastępca przewodniczącej, członkowie komisji to: Kinga Wojciechowska, Maria Chojnacka, Barbara Rogalska.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów, Komisja na podstawie stwierdzi, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu

o konkursie. W drugim etapie konkursu Komisja przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

Dyrektor GOK zostanie zatrudniony na czas określony – 3 lata od lipca/sierpnia 2019 roku.

Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. co najmniej 3 letni staż pracy

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia,

7. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury,

8. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, w szczególności przepisów

dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury, zamówień publicznych,

działalności samorządów gminnych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, o organizowaniu imprez masowych, Kodeksu Pracy,

9. zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem

poświadczona przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem np. Koncepcja

(programowo-organizacyjna) funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury

w Damasławku przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków

zewnętrznych (do 10 stron).

„Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku”

zawierać winna m. in. następujące elementy:

a. propozycja rozwoju istniejących oraz nowych form kultury,

b. koncepcja współpracy z organami Gminy, organami jednostek pomocniczych Gminy,

instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi,

bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, zespołami,

orkiestrami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych

potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku,

c. wskazanie źródeł finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury

w Damasławku z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych.

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

1. znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym

z programów Unii Europejskiej,

2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych

związanych z działalnością kulturalną i twórcza artystyczną,

3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,

4. umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,

5. preferowana znajomość języka obcego,

6. umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,

7. komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,

umiejętność pracy w zespole

8. prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

2. Wykonywanie uchwał organu założycielskiego i zarządzeń Wójta Gminy dotyczących

ośrodka.

3. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku

do pracowników ośrodka (zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie i wynagradzanie

pracowników ośrodka).

4. Dokonywanie czynności prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez

Wójta Gminy Damasławek.

5. Udzielanie dalszych pełnomocnictw, których zakres nie może wykraczać poza

umocowanie.

6. Ustalanie wewnętrznej organizacji ośrodka.

7. Organizowanie systemu kontroli wewnętrznej i sprawowanie nadzoru nad jej

skutecznością.

8. Ponoszenie odpowiedzialności za właściwie zabezpieczenie powierzonego mienia

gminnego.

9. Zapewnienie pracownikom ośrodka odpowiednich warunków pracy oraz

zabezpieczenie odpowiednich warunków socjalno – bytowych (gwarantowane

ustawodawstwem pracy, przepisami bhp i p.poż.).

10. Przyjmowanie skarg i wniosków oraz nadzorowanie ich wykonania.

11. Współdziałanie z organem założycielskim oraz z innymi instytucjami i jednostkami

w zakresie statutowych zadań ośrodka.

12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad poprawnym i rzetelnym wykonywaniem

obowiązków służbowych oraz przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy przez

podległych pracowników.

13. Organizowania prac umożliwiających sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań.

14. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych odnośnie gospodarki finansowej, obiegu

i kontroli dokumentów w ośrodku, przygotowywanie, zatwierdzenia i nadzór nad

realizacją regulaminów, instrukcji i innych dokumentów regulujących

funkcjonowanie ośrodka w tym regulaminu wynagradzania, premiowania i funduszu

socjalnego oraz innych wymaganych przepisami prawa.

15. Wytyczanie kierunków rozwoju ekonomicznego oraz ustalanie prognoz i perspektyw

rozwojowych ośrodka.

16. Prowadzenie całości gospodarki finansowej oraz ponoszenie za nią

odpowiedzialności.

17. Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi Gminy materiałów planistycznych

do projektu budżetu oraz projektu planu finansowego ośrodka.

18. Przestrzeganie zasad gospodarności, prowadzenie racjonalnej gospodarki finansami

oraz pozostałymi składnikami majątku będącego w dyspozycji ośrodka.

19. Przedkładanie Wójtowi Gminy bieżących informacji na temat sytuacji ekonomicznej

ośrodka wraz z analizą ekonomiczną ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem

kształtowania się kosztów.

20. Terminowe składanie sprawozdań, opracowań statystycznych i innych informacji

wymaganych prawem w obowiązujących okresach w zakresie dotyczącym ośrodka.

21. Dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne ośrodka.

22. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań ośrodka oraz

obowiązujących rejestrów i ewidencji spraw.

23. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony

informacji niejawnych zgodnie z przepisami prawa.

24. Zachowywanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo

przewidziane.

25. Zabezpieczenie danych osobowych przed ich przetwarzaniem, niepowołanym

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją oraz nielegalnym ujawnieniem czy

zniszczeniem.

26. Zawieranie umów do wysokości określonych w planie finansowym.

27. Przestrzeganie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych

przepisów prawa w zakresie funkcjonowania ośrodka.

28. Realizowanie przypisanych zadań na podstawie innych przepisów, ustaw

i rozporządzeń w zakresie objętym działalnością ośrodka.

29. Odpowiedzialność za właściwie przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

30. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków

finansowych na wyposażenie oraz bazę i infrastrukturę Gminnego Ośrodka Kultury,

a w przypadku ich pozyskania realizowanie zgodnie z programem dofinansowującym

oraz zawartymi umowami.

4. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz

kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.)

w związku z pracą w samorządowej instytucji kultury,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

4. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone

powyżej,

8. autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania

Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów

dokumentów.

Czytaj także

ALE JUBILEUSZ: Pan Łucjan skończył 90 lat! [FOTO]

Redakcja

Burmistrz Rogoźna wybrał zastępcę i dyrektora centrum kultury [FOTO]

Redakcja

Doktor Zygmunt Nieżychowski w gronie nominowanych w konkursie „Wielkopolski Lekarz z Sercem”

Redakcja