Okno na Wągrowiec
Na sygnale Społeczeństwo Wiadomości

Strażacy ostrzegają! Sprawdź, jak uniknąć niebezpieczeństwa

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym wągrowieccy strażacy ostrzegają przed groźnymi pożarami sadzy w kominach.

Pożar sadzy w kominie powstaje na skutek zapalenia się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Przewód kominowy nagrzewa się do wysokiej temperatury, często z komina wydobywają się płomienie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

– wykonują połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku;

– wygasić ogień w piecu, kominku;

– zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie);

– przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń;

– zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku;

– udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny oraz dokonał oceny czy komin nadaje się do dalszej eksploatacji. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Niesprawne – uszkodzone urządzenia grzewcze oraz niedrożne i nieszczelne przewody kominowe są jedną z głównych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla (czadem) w naszym kraju.

JAK ZAPOBIEGAĆ POŻAROM SADZY?

Art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. nakłada obowiązek na właściciela/zarządcę obiektu budowlanego przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obowiązek ten obejmuje również właścicieli budynków jednorodzinnych. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia tej kontroli jest mistrz kominiarski, który zobowiązany jest sporządzić protokół pokontrolny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje się prowadzenie czyszczeń przewodów kominowych: § 34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;  

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz  na 6 miesięcy.   

Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń: Art. 82 § 2

„Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zabezpieczenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązku polegającego na:

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”.

Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować również odmową przyznania odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Źródło: KP PSP Wągrowiec

Czytaj także

POŻAR domu jednorodzinnego pod Wągrowcem. Policja bada przyczyny wybuchu ognia [FOTO]

Redakcja

Pożar w Wągrowcu. W ogniu kotłownia [FOTO]

Redakcja

Policja ZŁAPAŁA podpalacza! 20-latek przyznał się do podpalenia domu w Rudniczu

Redakcja