Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W KAŻDEJ GMINIE: Zobacz gdzie i na jaką pomoc możesz liczyć

Nieodpłatną pomoc prawną i mediację zapewnia powiat wągrowiecki w porozumieniu z gminami.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w powiecie wągrowieckim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (ich adresy i godziny dyżurów znajdziesz na końcu tego artykułu):

  • w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatem wągrowieckim,
  • prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 i nr 3 powiat zlecił organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2020 roku powiat powierzył prowadzenie punktów Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej świadczą dyżury 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. http://www.powiat-jarocinski.pl/DATA/NPP/2019/O%C5%9Bwiadczenie_npp_2019.doc

Jak się zapisać?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 67 26 80 558 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godziny 7.30 do 15.30).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego znajdują się:

  • na stronie Powiatu https://www.wagrowiec.pl/582,nieodplatna-pomoc-prawna-i-mediacja
  • w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.wagrowiec.pl/633,wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-mediacji-w-2020-r
  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Punkt nr 1. Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, Okręgowa Rada w Poznaniu

ADRESY DYŻURÓW DNI i GODZINY INFORMACJE I ZAPISY
Gołańcz ul. dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz poniedziałek 12.00 – 16.00 poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek- piątek 7.30 – 15.30      
Mieścisko ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko wtorek 12.00 – 16.00
Wapno ul. Solna 1/3, 62-120 Wapno środa 15.30 – 19.30
Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek czwartek 8.00 – 12.00
Skoki Plac Powstańców Wielkopolskich 18, 62-085 Skoki piątek 12.00 – 16.00

Punkt nr 2. Organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska

ADRESY DYŻURÓW DNI i GODZINY INFORMACJE I ZAPISY
Gmina Wągrowiec Budynek Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec poniedziałek 11.30 – 15.30 czwartek 11.30 – 15.30 poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.30 – 15.30
Wągrowiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
poniedziałek 15.30 – 19.30 środa   15.30 – 19.30 piątek   15.30 – 19.30  

Punkt nr 3. Organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska

ADRESY DYŻURÓW DNI i GODZINY INFORMACJE I ZAPISY
Wągrowiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
poniedziałek 16.00 – 20.00 czwartek 15.30 – 19.30 poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.30 – 15.30  
Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek wtorek 11.00 – 15.00  
Skoki Plac Powstańców Wielkopolskich 18, 62-085 Skoki                  środa 11.00 – 15.00
Gołańcz ul. dr P Kowalika 2, 62-130 Gołańcz piątek 10.00 – 14.00

Źródło: Powiat Wągrowiecki

Czytaj także

17-LETNI MACIEJ BOROWSKI ZOSTAŁ ODNALEZIONY

Redakcja

ZAGINĄŁ 17-LETNI MACIEJ BOROWSKI

Redakcja

W TĘ NIEDZIELĘ JESZCZE NIE MUSISZ IŚĆ DO KOŚCIOŁA. Prymas zniósł dyspensę, ale od przyszłego miesiąca

Remigiusz Priebe